پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

اجرای محوطه سازی نصب کف فرش

نصب سنگمالون سنگ لاشه سنگ کوهی ورقه ای با نصابان ماهر اصل زیبایی محوطه استفاده از سنگهای کوهی مالون سنگ لاشه است که با طبیعت اش در محوطه سازی زیبایی می بخشد چید مان سنگ مالون سنگ لاشه همین طوریک مطلع هستید بسیار پیچیده است باید توسط استاد کاران ماهر اجرا شود