پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

اجرای محوطه سازی اجرای پله

اجرای محوطه سازی اجرای پله

اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در محوطه سازی نکاتی که امروزه در محوطه اهمیت دارد احداث پله های سنگی است که با سنگهای کوهی سنگ مالون سنگ لاشه با استادکاران ماهر اجرا خواهد شد