پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

ساختمان وبلای

ساختمان وبلای

طرح و اجرای ویلا در طراحی باسنگ مالون سنگ لاشه به صورت آجری اجرا شده که طبیعت و زیبایی ویلا را چند برابر خواهد کرد امروزه برای طراحی نمای ساخنما ویلای مصالح های مختلفی استفاده می شود طراحی نمای ویلا با سنگ لاشه سنگ مالون طراحی شود بی نظیر خواهد بود اجرای سنگ لاشه اجرای سنگ مالون در نمای ویلا و در طراحی محوطه نمای کف آبنما با کاشتن گل و گیا جذاب خواهد شد