پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

سنگفرش با استفاده از سنگ لاشه و سنگ مالون سنگ ورقه ای تخته سنگ های طبیعی با استفاده از سنگ لاشه نصب شده است

سنگفرش با استفاده از سنگ لاشه و سنگ مالون سنگ ورقه ای تخته سنگ های طبیعی با استفاده از سنگ لاشه نصب شده است

برای مسیر های سنگی با استفاده از سنگ لاشه و سنگ مالون سنگ ورقه ای طبیعی با گروه سنگ کاری پیمانکاری سنگ لاشه همراه باشید تا در مورد سنگ لاشها بیشتر آشنا شوید انتخاب سنگ لاشه برای محوطه سازی باغ ویلا برای مسیر های پیاده رو و باغچه ها یکی از بهترین روش های منحصر به فرد است از این خاطر است که سنگ لاشه با گل و گیا محوطه همخوانی بیشتری دارد