پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده

اجرای سنگ لاشه

اجرای سنگ مالون

برگشت

نصب سنگفرش با استفاده از سنگ لاشه برای مسیر های عبور و مرور با سنگ لاشه به صورت برشی نصب شده است

نصب سنگفرش با استفاده از سنگ لاشه برای مسیر های عبور و مرور با سنگ لاشه به صورت برشی نصب شده است

در بخش نصب سنگ لاشه و سنگفرش با سنگ لاشه برای مسیر های پیاده رو و ماشین رو در کلیه بخش محوطه با طرحهای مختلف با گروه سنگ لاشه کار پیمانکاری سنگ لاشه همراه باشید همانطوریکه مطلع هستید زیبایی در ساده گی است سنگ لاشه و سنگ مالون و سنگ ورقه ای با اینکه ساده است زیبایی را برای محوطه سازی باغ ویلای شما به ارمغان میاورد