درب ورودی ساختمان متصل به ستون هایی است که توسط سنگ لاشه یا سنگ مالون پیاده سازی می شود. نمونه هایی از ستون های درب ورودی که توسط پیمانکاری سنگ لاشه گل احمد جوینده پیاده سازی شده است را مشاهده فرمایید.
پیمانکاری سنگ لاشه
نوع کار: درب ورودی

توضیحات: اجرای درب ورودی

ادامه مطلب